Projekt

Cilj projekta LIFE URCA PROEMYS je izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice Emys orbicularis v Italiji in Sloveniji z ohranjanjem genetske pestrosti obstoječih populacij. 

Da bi izboljšali stanje naravnih habitatov, v katerih živi močvirska sklednica, je načrtovana obnova habitatov na skupni površini 9 hektarjev na vsaj 30 različnih območjih, kar vključuje različna mokrišča, kot so močvirja, rečna območja, gozdnate ali obalne sipine in poplavna območja v obeh vključenih državah. S to obnovo bomo izboljšali habitate tudi drugih ogroženih vrst plazilcev in dvoživk.

Za zmanjšanje vpliva tujerodnih vrst, ki ogrožajo preživetje močvirske sklednice, projekt predvideva nadzor nad invazivno tujerodno okrasno gizdavko Trachemys scripta, kar vključuje rdečevratke in rumenovratke. Izlov osebkov tujerodnih vrst iz narave se bo izvajal na 39 območjih Natura 2000 v Italiji in 3 v Sloveniji. 

Drugi ukrep, predviden v projektu, je ponovna naselitev močvirske sklednice v naravo na vsaj 13 ciljnih območjih. Ponovne naselitve v naravo bodo izvedene strokovno, opravljene bodo preventivne genetske raziskave, ki bodo zagotovile celovitost in vitalnost vzpostavljenih populacij ter omogočile ohranitev genetske raznolikost domorodnih populacij.

Repopulacija v naravi se bo izvajala s pomočjo podporne vzreje v nadzorovanem okolju v sedmih vzrejnih centrih, ki bodo za to tudi ustrezno nadgrajeni.

Informacije, zbrane z različnimi dejavnostmi, ki jih predvideva projekt, bodo omogočile pripravo celostnega načrta upravljanja, najprej na regionalni, nato pa na nacionalni in čezmejni ravni med Italijo in Slovenijo, ki bo zagotovil ustrezno upravljanje s to vrsto na vseh ozemljih, kjer je prisotna, in spodbudil njeno dolgoročno ohranjanje tudi s programom spremljanja populacij v naravi.

Sodelovanje številnih partnerjev in vključevanje številnih območij na različnih ozemljih je s tega vidika še posebej pomembno, saj bo omogočilo razvoj dobrih praks, ki jih je mogoče ponoviti na drugih ozemljih, s čimer se bo povečala učinkovitost njihovega ohranjanja.

Pomemben del projekta LIFE URCA PROEMYS je tudi obveščanje in ozaveščanje splošne javnosti, skupnosti, ki živijo v bližini območij ponovne naselitve, in vseh zainteresiranih strani, vključenih v projekt, da bi jih seznanili s pravilnim ravnanjem v zavarovanih naravnih okoljih in jih odvrnili od izpusta tujerodnih vrst, ki resno ogrožajo domorodne vrste.

Ukrepi

V sklopu projekta LIFE URCA PROEMYS izvajamo različne ukrepe, ki so med seboj povezani in se dopolnjujejo. Ti ukrepi so razvrščeni v “delovne sklope” in jih izvajajo vsi partnerji, ki pa imajo različne pristojnosti in vloge.

Projektno vodenje

Začetek: Oktober 2022
Konec: September 2027