Natura 2000

Natura 2000 je omrežje območij, ki so življenjska okolja redkih in ogroženih vrst ter v katerih se nahajajo redki zavarovani naravni habitatni tipi. Zajema vseh 27 držav EU, tako na kopnem kot na morju. Cilj omrežja je zagotoviti dolgoročno preživetje najbolj dragocenih in ogroženih evropskih vrst in habitatov, ki so navedeni v direktivah o pticah in habitatih.

V omrežje Natura 2000 so vključena območja, ki so ključnega pomena za številne vrste in habitatne tipe iz direktiv o habitatih in o pticah. Za Evropsko unijo so pomembni, ker so ogroženi, ranljivi, redki, endemični ali ker so značilni za eno ali več od devetih evropskih biogeografskih regij. Skupno naj bi bila kot območja Natura 2000 določena območja, ki so ključnega pomena za približno 2000 vrst in 230 habitatnih tipov. Za več informacij o Naturi 2000 lahko obiščite spletno mesto ( https://www.mase.gov.it/pagina/rete-natura-2000)

URCA PROEMYS IN OBMOČJA NATURA 2000

Namen projekta je izboljšati stanje ohranjenosti močvirske sklednice Emys orbicularis, zavarovane vrste, vključene v prilogi II in IV Direktive o habitatih 92/43/EGS. Trgovanje z njo je prepovedano z Bernsko konvencijo iz leta 1979. Projekt vključuje 55 italijanskih in 3 slovenska območja Natura 2000, ki se nahajajo v krajinskih parkih, državnih in regionalnih naravnih rezervatih, regijskih parkih in drugih zavarovanih območjih z različnimi geografskimi značilnostmi. Na teh območjih so načrtovani obnova habitatov, dejavnosti obnove populacij, izkoreninjenje tujerodnih vrst in spremljanje stanja močvirske sklednice. Partnerstvo vključuje nekatere upravljavce območij Natura 2000, kar bo olajšalo doseganje rezultatov, zlasti povečanje prisotnosti močvirske sklednice zaradi ponovne naselitve in obnove življenjskih okolij sklednic, ki bodo sposobna vzdrževati vitalne populacije sklednic tudi po koncu projekta.  

Dela za obnovo in ustvarjanje novih habitatov za močvirsko sklednico bodo potekala na vsaj 30 območjih Natura 2000. Odločitev, na katerih lokacijah znotraj območij bo potekala doselitev močvirskih sklednic, bo temeljila tudi na merilih, opisanih v celostnem načrtu upravljanja, in bo upoštevala naslednja kriterija: 1. habitat vrste in 2. vodne habitate, zavarovane na podlagi klasifikacije Natura 2000 (vse I, Direktiva 92/43/EGS). Celostnemu načrtu upravljanja, ki je bil pripravljen v okviru projekta, bomo sledili na vseh Natura 2000 območjih, vključenih v projekt, tako v Italiji kot v Sloveniji.

Projekt LIFE URCA PROEMYS temelji na jasni varstveni strategiji sistema WWF Oasis, vzpostavljenega za spremljanje vrst in habitatov v interesu skupnosti v “oazah”, ki spadajo v omrežje Natura 2000, in na pristopu, ki je skladen s filozofijo omrežja Natura 2000 pri spodbujanju projektov za ciljne vrste ali habitate s strani različnih upravljavcev območij.

Natura 2000, ki pokriva več kot 18 % kopenskega in skoraj 6 % morskega ozemlja Evropske unije, je največje usklajeno omrežje zavarovanih območij na svetu in predstavlja zatočišče za najdragocenejše in najbolj ogrožene vrste in habitate v Evropi.