LIFE URCA PROEMYS (URgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia) – projekt za izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice Emys orbicularis v Italiji in Sloveniji.

Številke

Projekt LIFE URCA PROEMYS IN OBMOČJA NATURA 2000

Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti močvirske sklednice Emys orbicularis, zavarovane vrste, ki je vključena v prilogi II in IV Direktive o habitatih 92/43/EGS in katere trgovanje je prepovedano z Bernsko konvencijo iz leta 1979.

Projekt vključuje 55 italijanskih in slovenskih območij Natura 2000, kjer je prisotna močvirska sklednica.

Na teh območjih so načrtovane obnove habitatov, obnove in krepitve populacij, izkoreninjenje invazivnih tujerodnih vrst in spremljanje stanja vrste.

Partnerstvo vključuje številne organizacije, ki upravljajo območja Natura 2000, kar bo olajšalo doseganje rezultatov, še zlasti povečanje številčnosti močvirske sklednice kot posledico njene doselitve in obnove naravnih okolij, primernih za preživetje vitalnih populacij tudi po koncu projekta. Od obnove habitatov bo imelo korist vsaj 30 Natura 2000 območji.

Odločitev, na katerih lokacijah znotraj območij bo potekala doselitev močvirskih sklednic, bo temeljila tudi na merilih, opisanih v celostnem načrtu upravljanja, in bo upoštevala naslednje kriterije:

  1. habitat vrste,
  2. vodne habitate, zavarovane na podlagi klasifikacije Natura 2000 (vse I, Direktiva 92/43/EGS).

Celostnemu načrtu upravljanja, ki je bil pripravljen v okviru projekta, bomo sledili na vseh Natura 2000 območjih, vključenih v projekt, tako v Italiji kot v Sloveniji. 

Projekt LIFE URCA PROEMYS temelji na jasni varstveni strategiji sistema WWF Oasis, vzpostavljeni za spremljanje vrst in habitatov v interesu Skupnosti v »oazah« v upravljanju WWF, ki spadajo v omrežje Natura 2000. Poleg tega upošteva pristop, ki je skladen s filozofijo omrežja Natura 2000 pri spodbujanju projektov za ciljne vrste in habitate s strani različnih upravljavcev območij.

Novice in dogodki