Koordinator upravičenec

WWF Italija je pridružena organizacija mednarodnega WWF. Ustanovljen je bil leta 1966, z namenom zaščite narave in ohranjanja vrst na našem planetu. Danes s pomočjo državljanov ter skupaj s podjetji ter ustanovami, s katerimi sodeluje, pomembno prispeva k ohranjanju naravnih ekosistemov v Italiji in po svetu.

Na nacionalni ravni se WWF Italija uvršča med najvplivnejše organizacije na področju okolja: združenje ima znanstveni svet in upravni odbor, ki ga sestavljajo vodilni znanstveniki in strokovnjaki, nacionalno priznani profesorji in osebnosti, ki spodbujajo razpravo o najpomembnejših okoljskih vprašanjih na nacionalni in evropski ravni.

Je nevladna neprofitna organizacija, priznana z vladnim odlokom (št. 493 z dne 4. aprila 1974). Sedež ima v Rimu, za vsako regijo pa ima regionalnega predstavnika, ki zastopa WWF na regionalni ravni. Poleg tega so na območju Italije prisotne tudi druge organizacije, ki poročajo neposredno WWF Italija (približno 80 združenih organizacij), njihovi prostovoljci pa aktivno sodelujejo pri terenskih dejavnostih projektov. Glavne dejavnosti WWF vključujejo: upravljanje zavarovanih območij, pripravo akcijskih načrtov za vrste in upravljavskih načrtov območij, projekte ohranjanja narave, dejavnosti pravne pisarne, lobiranje in okoljsko izobraževanje.

Poleg tega se WWF povezuje z drugimi organizacijami, okoljskimi in političnimi institucijami, vladami in javnostjo za krepitev učinkovitosti svojih dejavnosti.

WWF Italija neposredno upravlja več kot 100 zavarovanih območij, imenovanih WWF Oases, ki obsegajo približno 35.000 hektarov. Obišče jih več kot 500.000 ljudi letno, zaposlujejo pa več kot 150 ljudi, vključno z zaposlenimi in mladimi v zadrugah. 80 od teh “oaz” je vključenih v omrežje Natura 2000.

WWF ltalija Onlus, koordinator upravičenec, upravlja 107 »oaz« v Italiji, 40 od njih naseljujejo tudi močvirske sklednice. WWF ltalija bo usklajeval vodenje projekta in ukrepe, ki vključujejo posege v naravne habitate, ter sodeloval pri večini ukrepov za ohranjanje močvirske sklednice, spremljanju rezultatov in razširjanju informacij.

Pridruženi upravičenci

Na Oddelku za biologijo Univerze v Firencah je zaposlenih 71 pedagoških, tehničnih in administrativnih delavcev. Ena od glavnih raziskovalnih usmeritev oddelka je razvoj molekularno genetskih tehnik, ki se uporabljajo pri upravljanju in ohranjanju prostoživečih živali. Raziskovalna skupina, ki sodeluje pri projektu LIFE URCA PROEMYS, združuje strokovno znanje s področja populacijske ekologije in molekularne genetike za rekonstrukcijo evolucijske zgodovine populacij, določitev njihove strukture in populacijske dinamike ter opredelitev vpliva genetske raznolikosti in pogojev okolja na komponente fitnesa v naravnih populacijah in populacijah v ujetništvu. Infrastruktura laboratorijev oddelka za biologijo vključuje vso opremo, potrebno za razvoj protokolov molekularne biologije in vzpostavitev genetskih analiz za preučevanje biotske raznovrstnosti. Oddelek za biologijo je bil nedavno s strani Ministrstva za okolje izbran za oddelek odličnosti in je imel posledično dostop do petletnega financiranja za nakup in namestitev obsežne laboratorijske opreme in infrastrukture. Glavna infrastruktura vključuje opremo naslednje generacije za masivno sekvenciranje DNA s sintezo in sekvenciranje enomolekul v realnem času, skupaj s pomožno laboratorijsko opremo za pripravo vzorcev. Projekti Oddelka odličnosti se izvajajo v sodelovanju z akademskimi ustanovami, vladnimi in nevladnimi organizacijami iz Evrope, Južne Afrike, Azije in Amerike. Raziskovalna skupina, ki sodeluje pri projektu LIFE URCA PROEMYS, ima 15 let izkušenj na področju molekularne analize, ki se uporablja za populacijsko genetiko in ponovno naselitev želv, vključno z močvirsko sklednico Emys orbicularis.

Univerza v Firencah bo odgovorna za genetske analize, ki so bistvenega pomena za določitev izvorne populacije osebkov vrste E. orbicularis, ki bodo ponovno naseljeni, in za izbiro najboljših parov za vzrejo.

Univerza v Modeni in Reggio Emiliji (UNIMORE), ustanovljena leta 1176, se uvršča med najboljše italijanske univerze po kakovosti poučevanja in raziskav. Sestavljajo jo kampusi v mestih Modena in Reggio Emilia. Ima približno 20.000 študentov, 14 oddelkov in 13 doktorskih programov. UNIMORE ima odlično mednarodno mrežo, ki vključuje akademske ustanove in industrijske organizacije. Aktivno sodeluje v znanstveno-tehnoloških programih Evropske unije na različnih področjih. Univerzitetno osebje sestavlja približno 880 predavateljev in raziskovalcev. Projektni portfelj univerze vključuje več kot 50 tekočih projektov H2020 ter številne projekte, ki jih financirajo NIH in skupne tehnološke pobude ARTEMIS in ENIAC. Oddelek za vede o življenju (DSV) je bil ustanovljen leta 2013 z združitvijo fakultet za kmetijske vede, bioznanosti, biotehnologijo in farmacijo z namenom, da se uskladi enotna znanstveno-didaktična struktura za dejavnosti, povezane s preučevanjem živih organizmov. Raziskovalne dejavnosti, ki jih izvaja več kot 100 strukturiranih zaposlenih, se osredotočajo predvsem na zdravje ljudi in različne vidike biotske raznovrstnosti. Raziskovalna skupina, ki sodeluje v projektu LIFE URCA PROEMYS, se ukvarja z zoološkimi raziskavami na področjih taksonomije, genetike, ekologije in spremljanja okolja tudi v povezavi s podnebnimi spremembami. Raziskovalne dejavnosti potekajo v sodelovanju z akademskimi ustanovami ter vladnimi in nevladnimi organizacijami v Evropi, Ameriki, Aziji in Južni Afriki. Številne dolgoročne terenske raziskave, ki jih je raziskovalna skupina, ki sodeluje pri projektu LIFE URCA PROEMYS, izvedla v sodelovanju z lokalnimi organi, so prispevale k oblikovanju regionalne baze podatkov o prostoživečih živalih ter na splošno k ohranjanju zavarovanih vrst in upravljanju invazivnih vrst.

Na UNIMORE deluje študijski program LM-60 “Didaktika in komuniciranje znanosti”, katerega cilj je usposobiti srednješolske učitelje in strokovne delavce z dobro opredeljenim znanjem o zgradbi in delovanju naravnih sistemov ter učinkovitimi veščinami komuniciranja in razširjanja znanosti. LM-60 UNIMORE, v katerem poučujeta dva predlagatelja projekta LIFE URCA PROEMYS, bo idealen forum za razširjanje rezultatov tega projekta, namenjenih občinstvu, ki je nagnjeno k ozaveščanju splošne javnosti o vprašanjih, povezanih z biotsko raznovrstnostjo in ustreznim upravljanjem prostoživečih živali.

Univerza v Modeni in Reggio Emiliji bo odgovorna za spremljanje vpliva ukrepov za izkoreninjenje okrasne gizdavke T. scripta.

Cilj dejavnosti družbe Costa Edutainment je odzvati se na vse večje povpraševanje po kakovostni izrabi prostega časa, ki združuje kulturo, znanost, izobraževanje, zabavo, čustva in zabavo v edinstvena in smiselna doživetja. Med 12 objekti, ki jih upravlja družba Costa Edutainment, je tudi Genovski akvarij (www.acquariodigenova.it), ki predstavlja odlično znanstveno in izobraževalno središče ter eno od glavnih kulturnih lokacij, ki jo ljudje obiskujejo v Italiji. Poslanstvo Genovskega akvarija je z odgovornim ravnanjem ozaveščati širšo javnost o ohranjanju, upravljanju in trajnostni rabi vodnih okolij. Od leta 1992, ko je bil akvarij odprt, so se številnih dogodkov, poleg obiskovalcev, udeležile tudi šolske skupine, opazovalci in ostali državljani; vsa prizadevanja so bila vedno usmerjena v oblikovanje odgovornejšega odnosa do naravnega okolja in spodbujanje aktivnih pobud za ohranjanje, zlasti vodne favne. V tem smislu je temeljnega pomena obsežna znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki jo je ustanova vedno izvajala tako v naravi v okviru projektov za zaščito različnih vrst kot tudi v nadzorovanem okolju. Obe dejavnosti sta podlaga za dejavnosti razširjanja informacij, ki jih akvarij namenja javnosti, tudi v sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi organi, institucijami in združenji. Akvarij ima pomembno vlogo pri širjenju znanstvenega znanja v javnosti na vseh ravneh, tako s sporočili kot z dejavnostmi, ki neposredno vključujejo približno 1.000.000 obiskovalcev na leto (od tega približno 120.000 študentov), posredno pa tudi prek komunikacijskih kanalov. Družba Costa Edutainment že približno 20 let sodeluje pri zaščiti in ohranjanju močvirske sklednice, in sicer z ustanovitvijo centra Emys v Albengu ter dejavnostmi razmnoževanja in ponovnega naseljevanja vrste.

Družba Costa Edutainment, ki je upravni organ Genovskega akvarija, bo usklajevala komunikacijske in promocijske dejavnosti, dejavnosti vzrejnih centrov in sodelovala pri pripravi celostnega načrta upravljanja. Pripravila bo tudi veterinarske protokole za ponovno naselitev osebkov vrste Emys.

Univerza v Pisi, ustanovljena leta 1343, je ena najstarejših in najprestižnejših univerz v Evropi. UNlPl v okviru svojih 20 oddelkov ponuja 60 dodiplomskih študijskih programov, 69 magistrskih študijskih programov, 9 enovitih dolgih študijskih programov, 22 doktorskih študijskih programov, 50 podiplomskih specialističnih programov in 64 enoletnih specialističnih programov. osebje vključuje

1,550 profesorji in raziskovalci, 1,621 upravni delavci in več kot 54,000 študentov. Na lestvici QS World University Rankings 2022 je UNlPl uvrščena na 7. mesto v Italiji in na 388. mesto na svetu ter potrjena med desetimi najboljšimi italijanskimi univerzami po lestvici Times Higher Education (THE) 2021. Po najnovejši (2021) akademski lestvici svetovnih univerz (ARWU), ki jo je objavila šanghajska univerza JaoTong, se UNlPl uvršča med 151-200 akademskih institucij na svetu. ln LlFE URCA proEmys UNlPl zastopa Prirodoslovni muzej.

V Prirodoslovnem muzeju je raziskovalno osebje s petimi kustosi in približno 10 magistrskimi in doktorskimi študenti na leto. Različne raziskovalne skupine izvajajo projekte na različnih področjih, kot so zoologija vretenčarjev in nevretenčarjev, vedenjska ekologija in sistematika, paleontologija nevretenčarjev in vretenčarjev ter računalniški modeli živih organizmov. Muzej je zlasti izvedel več projektov o biologiji in ekologiji dvoživk in plazilcev ter ima največji sladkovodni akvarij v Italiji. Muzej ima uradne sporazume o izvajanju terenskih in laboratorijskih raziskav z akademskimi ustanovami, vladnimi in nevladnimi organizacijami iz Evrope, vzhodne in srednje Afrike ter Srednje in Južne Amerike. Raziskujemo tako vretenčarje kot nevretenčarje, da bi sklepali o značilnostih življenjske zgodovine in pridobivali podatke za upravljanje in ohranjanje. lNajprej imamo 30 let izkušenj z beleženjem in analizo ekoloških in bioloških podatkov, ki se uporabljajo za biologijo, ekologijo in populacijsko dinamiko dvoživk in plazilcev. Z upravnega vidika muzeju pomaga izkušen urad za raziskovalne storitve, ki se ukvarja s predhodnim dodeljevanjem sredstev, vlogami, upravljanjem projektov in upravljanjem po dodelitvi sredstev.

Univerza v Pisi bo koordinirala oceno stanja populacij E. orbicularis in T. scripta v predhodnih ukrepih in sodelovala pri vseh dejavnostih usposabljanja.

Centro Studi Bio Naturalistici srl (Ce.S.Bi.N.) je organizacija z močnimi povezavami z znanstveno skupnostjo, ki jo je leta 2012 ustanovila zveza raziskovalcev in neodvisnih strokovnjakov s strokovnim znanjem na področju ekologije in prostorskega načrtovanja, GLS in upravljanja, spremljanja in ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst.

Ce.S.Bi.N. je od leta 2013 priznana kot spin-off družba Univerze v Genovi in je vpisana v italijanski nacionalni register raziskav (šifra 61868RYR).

Ekipo sestavlja 11 članov, med njimi redni profesor z Univerze v Genovi in 10 strokovnih partnerjev.

Od leta 2012 center sodeluje v več projektih ohranjanja in spremljanja vrst Emys orbicularis in Emys trinacris v različnih italijanskih regijah: Liguriji, Benečiji, Emiliji-Romanji, Kalabriji, Bazilikati in Siciliji, vključno s sodelovanjem kot zunanja pomoč pri projektu LIFE Emys (LIFE12 NAT/IT/000395), pri dejavnostih izkoreninjenja Trachemys scripta ter pri dejavnostih vzreje in spremljanja vrst Emys orbicularis v ujetništvu. Osebje Ce.S.Bi.N. že približno 20 let sodeluje pri spremljanju ligurske populacije Emys orbicularis in upravljanju vzrejnega centra “Centro Emys” v Albengi (SV). Podobno je osebje od leta 2011 do 2018 sodelovalo pri spremljanju populacije Emys trinacris ter pri oblikovanju in upravljanju centra za repopulacijo Emys v rezervatu WWF “Gorghi Tondi e Lago Preola” (Mazara del Vallo, Tp). Dva člana sta soavtorja smernic za italijanski nacionalni monitoring Emys orbicularis/trinacris za poročanje ex. Ce.S.Bi.N. je trenutno v zunanji pomoči v okviru projektov LIFE STREAMS LIFE18 NAT/IT/000931 in LIFE18 NAT/IT/000806 CLAW.

Družba Cesbin, ki je del univerze v Genovi, bo nadzorovala opredelitev območij za ponovno naselitev E. orbicularis, izkoreninjenje tujerodnih vrst in obnovo habitatov ter usklajevala usposabljanja za lovljenje in upravljanje E. orbicularis. Družba Cesbin bo tudi usklajevala izbor centrov za T. scripta in vzpostavila mrežo med temi centri. Podpirala bo tudi WWF pri socialno-ekonomskih dejavnostih z razvojem načrta za oceno ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo mokrišča.

Parco Lombardo della Valle del Ticino, prvi regionalni park v Italiji, je bil ustanovljen leta 1974, da bi reko in številna naravna okolja v dolini Ticino obvaroval pred napadi vse bolj invazivnih procesov industrializacije in urbanizacije. Javni organ, ki upravlja park, ki vključuje tri pokrajine in 47 občin, upravlja območje, veliko več kot 92.000 hektarjev, in uporablja diferenciran sistem varstva naravnih, kmetijskih in urbanih območij. Cilj je uskladiti zahteve varstva okolja z družbenimi in gospodarskimi potrebami številnih skupnosti na območju, ki je eno najgosteje poseljenih v Italiji. V parku Ticino so bili ustanovljeni 1 posebno varstveno območje, 14 posebnih varstvenih območij in 1 zavarovano območje, z namenom zaščite najbolj naravnih območij, ki skupaj obsegajo približno 23.000 hektarov. Od leta 2003, ko je dežela Lombardija Park Ticino določila za upravljavca teh območij, si je organ prizadeval zagotoviti ustrezno raven varstva in pridobiti vedno večjo ozaveščenost o dediščini. Zahvaljujoč posebnim načrtom upravljanja je park lahko sprožil številne projekte, s katerimi je posegel v glavna kritična vprašanja. V zadnjih letih je park dal posebno spodbudo varstvu in podpori ogroženih vrst, tako z neposredno podporo vrstam kot z omejevanjem invazivnih tujerodnih vrst. Izvedenih je bilo veliko projektov za ohranjanje habitatov najbolj ogroženih vrst, zlasti vodnih in tradicionalnih kmetijskih habitatov. Nenehno se spremlja kakovost vode, park Ticino pa ima temeljno vlogo pri izboljšanju kakovosti vode na povodju in ves čas poziva lokalne uprave k izboljšanju učinkovitosti čistilnih naprav.

Parco Lombardo della Valle del Ticino bo odgovoren za izkoreninjenje tujerodne vrste Trachemys Scripta, izboljšanje okolja in obnovo naravnih habitatov vrste Emys, zaščito gnezd in spremljanje populacije vrste E. orbicularis.

Podjetje za proizvodnjo soli “SOLINE Pridelava soli d.o.o.” je zasebna organizacija z dvema glavnima področjema delovanja: proizvodnja soli in upravljanje zavarovanega območja, ki ga je določila država. Večina zaposlenih so delavci za proizvodnjo soli in vzdrževalci, 15 enakovrednih delovnih mest je za zaposlene, ki delajo v javni službi na področju ohranjanja narave (upravljanje parka). Podjetje deluje kot skrbnik naravnega parka, ki je v lasti države in ga je določila država; zemljišča in nepremičnine na projektnem območju so torej v lasti države. Podjetje je pridobilo dve koncesiji, ki ju je podelila Vlada Republike Slovenije; eno za proizvodnjo morske soli, drugo pa za upravljanje zavarovanega območja (julija 2002). Podjetje je v lasti družbe Telekom d.d. Prizadevajo si za izobraževanje in usposabljanje solinarjev in vzdrževalcev, da bi bili sposobni opravljati naloge varstvenega upravljanja, kot sta vzdrževanje habitatov in upravljanje z obiskovalci. Življenjsko pomembne dejavnosti, ki so potrebne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine in funkcije Sečoveljskih solin, vključujejo: proizvodnjo soli, nadzor vodnega režima, vzdrževanje infrastrukture, upravljanje in spremljanje habitatov, upravljanje obiskovalcev in druge naloge. Upravljanje parka je ločeno od dela podjetja, ki proizvaja sol. Letni program, proračun ter letna tehnična in finančna poročila za upravljanje območja parka potrdi Vlada Republike Slovenije. Enako velja za načrt upravljanja, ki ga prav tako potrdi vlada.

SOLINE Pridelava soli d.o.o. bo zadolžena za izkoreninjenje tujerodne vrste Trachemys scripta, izboljšanje okolja, obnovo naravnih habitatov močvirske sklednice, zaščito gnezd in spremljanje populacije vrste E. orbicularis. SOLINE Pridelava soli d.o.o. bo koordinirala dejavnosti izvajanja celostnega strateškega načrta upravljanja za slovenski del.

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) je julija 2009 ustanovila Vlada Republike Slovenije kot javni zavod za upravljanje Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB). Upravljanje KPLB in območja Natura 2000 Ljubljansko barje vključuje ohranjanje narave in spremljanje stanja, komuniciranje in sodelovanje z deležniki ter ozaveščanje javnosti in spodbujanje trajnostnega upravljanja virov.

JZ KPLB najema ali upravlja 170 hektarov zemljišč, na katerih izvaja neposredne naravovarstvene ukrepe, kot so ohranjanje in obnova habitatov ter boj proti invazivnim tujerodnim vrstam.

JZ KPLB je administrativno in logistično pripravljen na pripravo in izvajanje najzahtevnejših mednarodnih projektov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja človeških virov in je doslej izvedel več nacionalnih in mednarodnih projektov.

Projekt LJUBA (Finančni mehanizem EGP) je obravnaval glavne vzroke izgube biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju in vključeval delavnice in pogovore z deležniki, terensko delo, dogodke za lokalno prebivalstvo itd. (2015–2016).

Cilj projekta “Ohranjanje in spodbujanje vodnih biotopov – ribniki in močvirni izviri za prihodnost (LOKNA)” je bil ohranjanje in oživljanje majhnih vodnih biotopov. Ta je vključeval izobraževalne delavnice in terenske ekskurzije za šole, razstave in učne poti (2015–2016).

Od leta 2017 do 2022 smo izvajali projekt LIFE NATURAVlVA (LIFE16 GIE/SI/000711), katerega glavni cilj je bil opozoriti na nevarnost izgube biotske raznovrstnosti z obveščanjem in ozaveščanjem različnih ciljnih skupin.

Projekt PoLJUBA se je začel izvajati leta 2018 in se je zaključil leta 2023 ter je bil namenjen obnovi in ohranjanju mokriščnih habitatov na Ljubljanskem barju. Projekt se osredotočal na 3 habitatne tipe in 8 vrst, vključno z močvirsko sklednico. Glavne aktivnosti so bile odkup zemljišč, terensko delo (vzpostavitev habitatov mokrotnih travnikov, vzpostavitev vodnih habitatov in ponovna naselitev ogroženih vrst) in vzpostavitev interpretacijske poti. Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt Sava TIES (ESRR, IPA) v okviru transnacionalnega programa Interreg Danube se je začel izvajati leta 2018 in se je zaključil leta 2021. Glavni cilj projekta je bil zmanjšati razdrobljenost habitatov in izboljšati povezljivost transnacionalnega ekološkega koridorja v porečju reke Save. Glavne dejavnosti so bile testiranje in ocenjevanje ukrepov za izkoreninjenje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v pilotnih akcijah. Poleg tega so bili organizirani dogodki za ozaveščanje in komunikacijski ukrepi za povečanje ozaveščenosti o problemu invazivnih tujerodnih vrst.

Od leta 2019 izvajamo projekt LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711), ki se osredotoča na ohranjanje dvoživk in izboljšanje njihovih habitatov, ozaveščanje in izobraževanje.

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) bo zadolžen za izkoreninjenje tujerodne okrasne gizdavke Trachemys scripta, izboljšanje stanja okolja, obnovo naravnih habitatov močvirske sklednice, zaščito gnezd in spremljanje populacije vrste močvirske sklednice. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) koordinira tudi aktivnosti izvajanja celostnega strateškega načrta upravljanja za slovenski del.

Organ za upravljanje parkov in biotske raznovrstnosti Emilia Centrale je javni organ, ki ga je ustanovila dežela Emilija-Romanja z deželnim zakonom št. 24/2011, ki upravlja zavarovana območja pokrajin Modena in Reggio Emilia, vključno z regijskim parkom Zgornji Apenini Modene in regijskim parkom Sassi di Roccamalatina; regijskimi rezervati Cassa di espansione del fiume Secchia, Salse di Nirano, Rupe di Campotrera, Sassoguidano, Fontanili di Corte Valle Re ter zavarovano naravno in polnaravno krajino Collina Reggiana-Terre di Matilde, pa tudi 13 območij omrežja Natura 2000 na teh območjih.

Člen 3(2) deželnega zakona št. 24/2011 opredeljuje institucionalne naloge organa, vključno z upravljanjem parkov, vključno z območji Natura 2000 na njihovem območju, upravljanjem naravnih rezervatov in izvajanjem upravnih nalog v zvezi z “manj pomembnimi živalskimi vrstami” v skladu z deželnim zakonom št. 15 z dne 31. julija 2006 (Predpisi za varstvo manj pomembnih živalskih vrst v Emiliji-Romaniji).

V upravnem organu sodelujejo pokrajini Modena in Reggio Emilia ter občine: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia, Formigine, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo in Soliera; Unione dei Comuni del Frignano, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in Unione dei Comuni Terre di Castelli.

Organ za upravljanje osrednjih parkov in biotske raznovrstnosti Emilia bo odgovoren za izkoreninjenje tujerodne vrste Trachemys scripta, izboljšanje okolja in obnovo naravnih habitatov vrste Emys, zaščito gnezd in spremljanje populacije vrste E. orbicularis.